All collections > Tse-tsung Chow Collection 周策縱捐贈書畫

去國 ; 此願 ; 風雲二首


Inscription: 夢亂瘡痍一別遲, 卻携紅淚赴洋西, 懸冠仍作支牀石, 去國還甘失乳兒, 抗議從違牛李外, 史心平實馬班知, 狂濤莽莽鬚眉白, 碧海青天懺豈疑..-- 天問不靈原自料, 問花不語卻為何, 繁憂種種宜并剪, 眾昩蒙蒙待法螺, 文采莫教邏輯少, 筆端常帶感情多, 明知此願猶淵海, 獨立斜陽泣逝波.-- 話說風雲壓地垂, 遠東人在海天西, 千秋麟鳳當亡命, 萬國雞蟲引殺機, 詩好不能論磅賣, 曲高何必避羣疑, 從來日出星沉際, 躍馬中原是布衣.-- 平生多少恨稀微, 獨有男兒志未違, 細柳營前輕勁敵, 大王垓下突重圍, 江山正氣干戈後, 水火斯民左右非, 慧眼剛腸慎羣策, 黎明一唱與誰歸

Author / Creator 周策縱
Format 1 sheet : ink on paper ; 24 x 33 cm.
Year 1948-53.
Language Chinese
HKBU Library collection Tse-tsung Chow Collection 周策縱捐贈書畫
Work type Chinese Calligraphy
https://bcc.lib.hkbu.edu.hk/artcollection/tt-191c
Library record View the record in HKBU library catalogue
Copyrighted CC BY-NC 4.0

Cite this image as: 周策縱, "去國 ; 此願 ; 風雲二首", in Hong Kong Baptist University Library Art Collections, accessed 24/07/2024, https://bcc.lib.hkbu.edu.hk/artcollection/tt-191c.

In the same collection... see more