All collections > Tse-tsung Chow Collection 周策縱捐贈書畫

蘇淵雷草書七律贈周策縱


Inscription: 秋來心迹喜雙清 月滿中天萬國明 幾處樓臺歌溢座 殊方鼓角警連城 花前着句才疑減 波外懷人夢偶成 一笑無能真味 盛顏白首共虧盈 與 策縱兄 睽違五十載 海上欣逢杯酒言歡 錄近句奉正 壬申秋 蘇淵雷 時年八十五

Author / Creator 蘇淵雷
Format 1 sheet : ink on paper ; 35 x 70 cm.
Year 壬申[1992]
Language Chinese
HKBU Library collection Tse-tsung Chow Collection 周策縱捐贈書畫
Work type Chinese Calligraphy
https://bcc.lib.hkbu.edu.hk/artcollection/tt-246c
Library record View the record in HKBU library catalogue
Copyrighted CC BY-NC 4.0

Cite this image as: 蘇淵雷, "蘇淵雷草書七律贈周策縱", in Hong Kong Baptist University Library Art Collections, accessed 25/07/2024, https://bcc.lib.hkbu.edu.hk/artcollection/tt-246c.

In the same collection... see more